Referat fra ordinær generalforsamling 2018

 

 1. marts 2018 Kulturhuset Øresundsvej 4, 3. sal 2300 København S.

 

Formanden Denni Kragh bød velkommen til denne generalforsamling og især til vores æresmedlem Ingrid Mikkelsen og Amy Lauridsen som kommer fra kolonihaveforbundet og som forslås til dirigent.

Der var 67 stemmeberettiget. Bestyrelsen og hjælpere i baren blev introduceret. Vandet åbnes den 29.03.måske

 1. Valg af dirigent

Denni foreslog igen i år en dirigent udefra, Amy Lauridsen, som blev valgt.

Dirigenten takkede for valget, og håbede på den gode tone og opfordrede til at slukke mobilen og kunne erklære generalforsamlingen for beslutningsdygtig, rettidig indkaldt, og gennemgik herefter dagsordenen med følgende rettelser Bøde findes ikke, det er bod, dagsordenen blev godkendt.

 1. Valg af stemmeudvalg

Foreslog stemmeudvalg på 4, en fra hver bordrække.

 1. 8, H. 24, H 145, H 99. blev valgt.

Herefter gav dirigenten ordet til formanden.

3. Formandens beretning

Knud Christiansen, tidligere mangeårig medlem af HF Stjernelund døde fredag, nævnte de døde iflg. Referat og bad forsamlingen rejse sig op og holde et minuts stilhed.

Efter en våd sommer kom der en kold vinter, det trækker i havefolket til at komme igang igen.

Nye medlemmer bliver tilbudt møde, om hvordan de er blevet modtaget, og om vi kan ændre det.

Vurderingsudvalg bliver indkaldt til samtale om nye regler.

Københavns Kommune har stoppet den gamle måde at behandle byggesager på, og vi afventer nye regler.

Bestyrelsen modtager ansøgning om om- og tilbygning og sender den til kommunen, som så kan godkende, at der bliver indsendt en byggeanmodling, som så skal behandles i kommunen, og det kan tage op til 10 uger.

Kloakeringsplan vil kommunen komme med i 2019 og den skal så udføres i 2025-2030.

P-pladsen er under renovering og entreprenøren har lovet at den er færdig på fredag.

Tak til Lise som har passet toiletterne de seneste år, og tak til Birger (var ikke til stede) som overtager dette arbejde.

Opskrivning af nye medlemmer vil ske i juni. Fremover skal dem på listen komme på konmtoret en gang om året og bekræfte at de stadig ønsker en have.

Affaldscontaineren i oktober skal stå ved kontoret.

Der er 5-6 haver som har haft indbrud og tyvekosterne var lagt på p-plads i H. 49, og kom ikke længere.

Vi har ansøgt om en 10.000 liter tank ved stakladen.

Denni takkede bestyrelsen for deres arbejde og deres ægtefæller for at være med i det.

 1. 90 Jan, spurgte til expentancelisten da han mente hans søn var forbigået og foreslog nummer på listen.
 2. 114 Theis, foreslog udslag på det nye toilet ved stakladen. Foreslog også referencenr. til dem der står på ventelisten.
 3. 147 Kirsten, spurgte til hvordan expertancelisten fungerer.

Formanden svarede, jeg starter fra nr. 1 og sender besked til flere, det kan være op til 20 personer, dem der så kommer og vil have den, og er først på listen får den.

 1. 164 Per, kommer de bagerst i køen hvis de siger nej.

Formanden, hvis de siger nej 3 gange kan vi slette dem fra listen, men det gør vi ikke.

Beretningen blev godkendt med håndsoprækning.

4. Regnskab for 2017

Kassereren Niels Rose sagde at regnskabet var udsendt med indkaldelsen, og nævnte nogle af punkterne. P-pladsen skulle være betalt sidste år og derfor er der henlagt til den.

 1. 7 Lis, spurgte hvad vi vil gøre med dræn, da vi i nogle haver drukner.

Formanden, vi tager kontakt til kommunen.

Regnskabet blev godkendt af alle ved håndsoprækning.

 1. Budget for 2018

Kasseren gennemgik det udsendte budgetforslag og sagde, at vi får uændret haveleje.

Budgettet blev godkendt af alle ved håndsoprækning.

 1. Forslag fra bestyrelsen

Der var 1 forslag (se indkaldelsen)

Vedtægtsændringer vedrørende vurderingsudvalg.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men da der kun var 67 stemmeberettiget og der skal være 2/3 af medlemerne som skal stemme for, bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Det blev dog nævnt, at det er 2/3 af de fremmødte, men vi holder en ekstraordiner generalforsamling.

7. Valg til bestyrelse for valgperiode 2018 – 2020

 1. Have 153 Denni Kragh                  Formand blev genvalgt.
 2. Have 28 Jørgen Wulff                   Sekrætær blev genvalgt.
 3. Have 34 Frank Clemmensen        Arbejdssformand blev genvalgt.

Valg af suppleanter for perioden 2018 – 2019

 1. Have  62 Bent Jansen                      blev genvalgt (ikke til stede)
 2. Have 147 Kirsten Schmidt Nielsen   blev genvalgt
 3. Valg af vurderingsformand i perioden 2018 – 2020
 4. Have 103 Jan Schou                        Vurderingsmand blev genvalgt
  Have 114 Theis Nielsen                    Vurderingsmand blev genvalgt
 1. Have84 Dennis Helverskov           Vurderingsmand blev genvalgt (ikke til stede)
 2. Have 99 Henrik Wulff                     Vurderingsmand blev genvalgt

Valg af revisor for perioden 2018

 1. Have 122 Jane Fobian                       Revisor blev genvalgt
 2. Have 162 Lone Nielsen                      Revisor  blev genvalgt (ikke til stede)

Valg af revisorsuppleant for perioden 2018

 1. Have 87 Judith Østergaard               Suppleant blev genvalgt.

Alle blev valgt uden modkandidat

 

Pause med kaffe og smørebrød.

 

Derefter satte dirigenten følgende til afstemning.

 1. Vederlag til:
 2. Bestyrelsen —- fri haveleje
 3. Mødegodtgørelse/bestyrelsesmøde max             kr.  500,-
 4. Vandingsforbud, bod              kr.  200,-
 5. Bod for udeblivelse fra fællesarbejde             kr.  600,-
 6. Bod ved for sent betalt haveleje             kr.  200,-
 7. Indskud ved medlemskab af foreningen             kr. 1000,-
 8. Indhentning af Tingbogsattestkr.  200,-

Alle punkter blev vedtaget.

10. Eventuelt

Have 10 Vibeke foreslog at vi tilsluttede sig foreningen ”fri for gift”

Have 8 Yvonne oplyste at der bliver holdt Linedans i stakladen om onsdagen kl 16.00 fra den 06.06.18.

Have 147 Kirsten ønskede nye møbler i Stakladen.

Have 7 Stien ved birkegang med nye fliser er ikke ryddet.

Have 1085 Ingrid,  tak til bestyrelsen for et godt arbejde. Og Arne og jeg er taknemmelige for den hjælå vi har fået, en rigtig kolonihaveånd.

Have 164 Per opfordrede alle til at deltage i sommerfesten.

Have 114 Theis, husk at holde farten ned også jeres gæster.

Have 90 Jan Jeg er glad for Ingriods tale og vi skal huske kolonihaveånden. Vi mangler orientering om aktiviteter i HF, f.eks. sporten og stakladen, ældresagen/seniorklubben, kom og vær med.

Have 117 Tove, der afholdes følgende, Børnefest d. 16.06, Sommerfest d. 30.06, Sankt Hans d. 23.06, Døde duer torsdag 03.05, Senior tirsdag 29.05. Loppemarket når vi har noget.

Dirigenten afsluttede og takkede for god tone og god orden.

Formanden takkede dirigenten og takkede for interessen for foreningen, jeg håber vi får en god sommer med godt vejr.

 

Dirigenten:                             Dato:                                   Referent:

 

 

 

_____________________                                                         ______________________

Amy Lauridsen.                                                                       Jørgen Wulff

Skriv en kommentar