Generalforsamling 20 marts 2017

Formanden Denni Kragh bød velkommen til denne generalforsamling og især til vores æresmedlem Ingrid Mikkelsen og Amy Lauridsen som kommer fra kolonihaveforbundet og som forslås til dirigent.

Herefter bad han forsamlingen om at rejse sig og mindes de døde medlemmer.

Der var 75 stemmeberettiget. Bestyrelsen og hjælpere i baren blev introduceret. Vandet åbnes den 25.03. Kontoret åbner 24.04.

 1. Valg af dirigent

Denni foreslog igen i år en dirigent udefra, Amy Lauridsen, som blev valgt.

Dirigenten takkede for valget, og håbede på den gode tone og opfordrede til at slukke mobilen og kunne erklære generalforsamlingen for beslutningsdygtig, rettidig indkaldt, og gennemgik herefter dagsordenen med følgende rettelser punkt 6.b. Valg af kasserer Have ”158” Niels Rose, dagsordenen blev godkendt.

Foreslog stemmeudvalg på 4, en fra hver bordrække.

 1. 24 Sjudur Tindholm, H. 8 Yvonne Jensen, H. 106 Belinda Lütz, H. 87 Judith Østergaard.

Herefter gav dirigenten ordet til formanden.

2. Formandens beretning

Der er nu 11 dage til den nye sæson starter, og vi skal ud og nyde den frihed der er, og velkommen til de nye.

Vi har 5 medlemmer i vurderingsudvalget og er godt klædt på til vurderinger.

Alt hvad der skal bygges skal godkendes af bestyrelsen. Ved tanknedlægning skal bestyrelsen godkende det den autoriserede kloakmester har søgt om.

Der er øget rottebekæmpelse, der skal rottesikres.

Vi har undersøgt om muligheden for elektronisk nøgler, men det er for dyrt, men der bliver sat elektronisk lås på udskylningsrummet.

Der kommer container til husaffald i oktober.

Der er 107 på venteliste.

Der bliver bespisning for dem som kommer til fællesarbejde.

Vedrørende kloakering i HF Stjernelund, vil der gå 5 år fra den dag det bliver besluttet af kommunen.

Dong er ikke helt færdig, vi håber det kommer i orden.

Der har ikke været indbrud i år.

Denni takke bestyrelsen for deres arbejde og deres ægtefæller for at være med i det.

Beretningen blev godkendt med håndsoprækning.

3. Regnskab for 2016

Kassereren Niels Rose sagde at regnskabet var udsendt med indkaldelsen, og nævnte at P-pladsen blev lidt dyrere, og der var et mindre overskud.

Regnskabet blev godkendt af alle ved håndsoprækning.

 1. Budget for 2017

Kasseren gennemgik det udsendte budgetforslag og sagde, at vi holder samme haveleje på 1800 kr. pr. kvt.

Låsesystem er der sat penge af til.

Budgettet blev godkendt af alle ved håndsoprækning.

 1. Forslag fra medlemmerne

Der var 1 forslag (se indkaldelsen)

Leif fremlagde forslaget om toilet ved stakladen.

Denni sagde, at den jord hvor tanken skal ligge er ikke vores, og der kan opstå problemer, hvis det ikke bliver godkendt. Skal huset så også rives ned?

 1. 103 syntes det var en dyr løsning.
 2. 8 Ønskede at rummet med porta potti bliver ryddet op.
 3. 104. Bestyrelsen bør komme med en godkendelse og et forslag.

H, 147 ønsker toilet selv om det er dyrt.

 1. 163 syntes det ville være ærgerligt hvis det går ud over stakladen, hvis vi ikke får godkendelse og det vil det vil koste 10.000 kr. om året for at få tømt.

Formanden bad forslagsstilleren om at trække forslaget, så ville bestyrelsen undersøge forholdet omkring lovligheden.

Leif trak forslaget og bad bestyrelsen om at arbejde videre med det. Og anmodede om at gøre Porta Potti klar til brug.

6. Valg til bestyrelse for valgperiode 2017 – 2019

 1. Have 33 Jan E. Petersen                     Næstformand          blev genvalgt.
 2. Have 158 Niels Rose                             Kasserer                   blev genvalgt.
 3. Have 117 Tove Jensen                           Udvalgsformand    blev genvalgt.

Valg af suppleanter for perioden 2017 – 2018

 1. Have  46 Knud Pedersen                                                                                  blev genvalgt
 2. Have  62 Bent Jansen                                                                                         blev genvalgt
 3. Have 147 Kirsten Schmidt Nielsen                                                                  blev genvalgt

Valg af vurderingsformand i perioden 2017 – 2019

 1. Have 163 Keld Munch-Jacobsen vurderingsformand                            blev genvalgt

Valg af revisor for perioden 2017

 1. Have 122 Jane Fobian                       Revisor                     blev genvalgt

l..     Have 162 Lone Nielsen                        Revisor                     blev genvalgt

Valg af revisorsuppleant for perioden 2017

 1. Have 87 Judith Østergaard Suppleant                blev genvalgt.

Alle blev valgt uden modkandidat

Pause med kaffe og smørebrød.

 

Derefter satte dirigenten følgende til afstemning.

8 Vederlag til:

 1. Bestyrelsen —- fri haveleje
 2. Mødegodtgørelse/bestyrelsesmøde max                   kr. 500,-
  1. Vandingsforbud, bøde                                        kr. 200,-
 3. Bøde for udeblivelse fra fællesarbejde                       kr. 600,-
 4. Bøde ved for sent betalt haveleje                                 kr. 200,-
 5. Indskud ved medlemskab af foreningen                   kr. 600,-
 6. Indhentning af Tingbogsattest                                     kr. 200,-

Alle punkter blev vedtaget.

9 Eventuelt

 

Lone H. 45 stillede spørgsmål til hvad aftalen er vedrørende træer i grøften ved Energien.

Denni H. 153 sagde, at bestyrelsen var uenig og han selv syntes det godt måtte være lidt anderledes og hun vil blive kontaktet før der gøres mere.

Kirsten H. 147. Toiletterne bliver passet fint og det burde blive betalt godt og vi bør sørge for at det bliver behandlet ordentligt.

Keld H. 163. Der bør være varmt vand ved toiletterne til at gøre rent med.

Formanden har noteret forslagene som kom.

Dirigenten afsluttede og takkede for god tone og god orden.

 

Skriv en kommentar