Vedtægts- & ordensregler

 • 1.

            Foreningens navn er Stjernelund.

            Dens hjemsted er Københavns Kommune.

 • 2. Formål og virke

2.1.     Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal parcel 2. Matr. Nr. 24 af Sundby Overdrev, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet for Danmark og nærværende vedtægt.

2.2.     Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark og Københavns kreds 1. Nærværende bestemmelser er at lyse som byrde på haveforeningens areal med påtaleret for Kolonihaveforbundet for Danmark.

2.3.     Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer.

 • 3. Medlemmer

3.1.     Som medlem kan optages personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have.

3.2.     Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl i hovedstadsregionen og være tilmeldt folkeregistret samme sted.

            Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 4 uger efter at ændringen er sket.

            I de kommuner, hvor det er et krav at man bor i kommunen for at kunne erhverve en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skrift opsigelse, almindelig og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter opsigelsen er fremkommet. Ved sådanne opsigelser / ophævelser forholdes som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægts § 7.

3.3.     Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmark, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.

3.4.     Hvert medlem kan kun erhverve en have og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark eller være ejer / lejer af anden form for jordlod eller sommerbeboelse.

 • 4. Kapitalindskud og hæftelse

4.1.     Ved optagelse som medlem af foreningen skal erlægges et kapitalindskud lig haveloddens leje i 6 mdr., således som denne er opgjort, det regnskabsår, hvor optagelsen finder sted. Den forhøjes proportional med stigningen i lejeafgiften, således at den til stadighed er lig med lejeafgiften i 6 mdr.

4.2.     Kapitalindskuddet forfalder til kontant betaling ved lejekontraktens underskrivelse, og den årlige stigning indbetales efter hver generalforsamling, således at alle medlemmer til stadighed har erlagt samme indskudskapital. Indskuddet er pligtig ydelse i lejeforholdet.

4.3.     I forbindelse med et medlems udtræden af foreningen, samtidig med overdragelse til et nyt eller andet medlem, skal kapitalindskuddet tilbagebetales på overdragelsesdagen. Beløbets størrelse udregnes i henhold til stk. 4.1.

            Såfremt udtræden sker uden at det udtrådte medlems have samtidig overdrages til et nyt eller andet medlem, skal tilbagebetaling af indskuddet ske senest 1 måned efter at et nyt eller andet medlem har overtaget haven.

4.4.     Det erlagte kapitalindskud kan ikke af tredje mand gøres til genstand for arrest eller eksekution.

4.5.     I forbindelse med optagelse som medlem erlægges desforuden et optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden.

4.6.     Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabs aflæggelse overfor medlemmerne.

 • 5. Lejeafgift til foreningen

5.1.     Lejeafgiften for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejder i foreningen, såsom kloak, vandledningsnedlæggelse, elopsætning og lign. Lejeafgiftens forfaldsdag er den 5. i måneden. Såvel leje som engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet.

5.2.     Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdage til den følgende hverdag. Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen eller, når denne hverdag er en lørdag, den efterfølgende hverdag.

5.3.     Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 200 kr. + 2 % af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. for hver forsinket indbetaling.

5.4.     Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan forholdes som angivet i nærværende § 7.

5.5.     Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v. forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelse er at lyse pantstiftende.

 • 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

6.1.     Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m., som skal være gældende indenfor området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

6.2.     Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

6.3.     Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelsen eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, der indeholdes i ”Kolonihaveforbundets hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder”, Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jf. nærværende vedtægts § 7.

6.4.     Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne vedtægts § 6 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelse af ophævelse, skriftligt at forlange spørgsmålet endeligt afgjort på en generalforsamling – ekstraordinær som ordinær.

 • 7. Opsigelse eller ophævelse af lejemål

7.1.     Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat.

            Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkeligt angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af den angivne frist.

7.2.     Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af haveloddet til en anden, uden bestyrelsens skriftlige samtykke, og trods foreningens indsigelse fortsætter dermed, eller såfremt lejeren/brugeren af et havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.

7.3.     Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter det lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

7.4.     Har medlemmet ikke inden 3 måneder efter opsigelsen / ophævelsen bortfjernet eller fraflyttet sin bebyggelse, samt bortfjernet sit private indbo som ikke ønskes solgt, er foreningen berettiget til at foretage vurdering af bebyggelsen og indbo samt foretage videresalg til nyt medlem i henhold til nærværende vedtægter.

            Ved afregning til medlem kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen – herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestancer m.m.

            Når opsigelsen eller ophævelsen af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig at svare leje og anden pligtig ydelsen havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig til at vedligeholde haven i samme periode.

7.5.     Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel. Dog gælder:

 • at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte i lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen gør det antageligt, at den har vægtige grunde til at modsætte sig dette.
 • at en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret for så vidt den pågældende efter foreningens skøn indenfor den forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m.m., og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden.
 • at slægtninge i op- og nedstigende linie har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje. Dog er for dette afsnit gældende, at beplantning og bebyggelsens beskaffenhed, størrelse og placering skal vurderes af bestyrelse og vurderingsudvalg.

            Bestyrelsen indenfor foreningen afgør alene, om de ovennævnte vilkår er opfyldt.

 • 8. Fællesarbejde

8.1.     Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

            Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

8.2.     Bestyrelsen kan indkalde til fællesarbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud eller sender en anden i sit sted, skal bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet.

 • 9. Generalforsamlingen

9.1.     Foreningen øverste myndighed er generalforsamlingen.

9.2.     Den ordinære generalforsamling afholdes hver år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3.  Beretning
 4. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
 5. Indkomne forslag.
 6. Godkendelse af budget.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af vurderingsudvalg
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af revisorer.

9.3.     Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er fremmødt.

9.4.     Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel.

9.5.     Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. februar, hvorefter de skal optages på den dagsorden, som udsendes til medlemmerne.

9.6.     Adgang til generalforsamlingen har ethvert på kontrakten optaget medlem.

9.7.     Hvert havelod har en stemme, skriftlig afstemning skal finde sted, hvis bestyrelsen eller 10 % af de fremmødte stemmeberettigede kræver det.

9.8.     Der kan stemmes ved fuldmagt.

9.9.     Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen når de drejer sig om vedtægtsændringer, hvortil kræves 2/3 flertal af de fremmødte, og når det drejer sig om:

 • Optagelse af kollektive lån
 • Eller ekstraordinære indskud, jf. § 5 punkt 5.1
 • Eller haveforeningen eventuelle opløsning.

Dertil kræves at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind derfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

9.10.   Generalforsamlingens referat underskrives af generalforsamlingens dirigent, referent og bestyrelse, og fremlægges på kontoret.

 • 10. Bestyrelsen

10.1.   Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

10.2.   Bestyrelsen består af 6 personer, der vælges for en 2 års periode.

            Formand og arbejdsformand samt sekretær vælges i alle lige år, næstformand, kasserer og udvalgsformand i alle ulige år.

10.3.   Generalforsamlingen vælger desforuden suppleanter efter behov. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges 1 tillidsrepræsentant fra hvert lejemål.
Undtaget er valg til udvalg under bestyrelsen. Bestyrelses- og suppleantvalg er hhv. 2- og 1-årige. Genvalg kan finde sted.

            Såfremt formanden eller kassereren afgår indenfor sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.

            Ingen kan vælges til en tillidspost uden at have været medlem af foreningen i mindst 2 år.

10.4.   Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb indtræder 1. Suppleanten i bestyrelsen, dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.

            Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

            Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

10.5.   I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke mm., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledt af vedtægtens § 9.

10.6.   Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtede person er impliceret, eller på anden måde er personlig interesseret.

10.7.   Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne.

10.8.   Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i denne fravær af næstformanden så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begæret det.

10.9.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

10.10. Udebliver et medlem af bestyrelsen, uden anmeldt og gyldig grund fra 2 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen og 1. suppleanten indkaldes jf. § 10.4.

10.11. Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af generalforsamlingen fastsatte beløb.
Kassereren kan kun hæve penge i pengeinstituttet med formand / næstformands godkendelse. Kassereren skal kautionsforsikres, og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.

10.12. Bestyrelsens omkostninger, såsom kørsel, telefon og kontorhold m.v. dækkes af foreningen. Beløbene betales efter bilag.

 • 11. Vurderingsudvalg

11.1    Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer, et eller flere vurderingsmedlemmer til at foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg skal dette benyttes.

11.2    Et vurderingsudvalg består af minimum 3 personer, der vælges for en 2 årig periode. Vurderingsformand vælges særskilt i ulige år, øvrige vurderingsmedlemmer vælges i lige år.

11.3    En vurderingsmand må ikke deltage i en vurdering af et hus, hvori denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret .

11.4    Som vurderingsmand kan kun vælges èn repræsentant fra samme havelod.

 • 12. Klagemuligheder.

12.1    Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsankeudvalg, Jævnfør kredsvedtægtens §8, stk. 2

            Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende for alle parter, og kan ikke påklages.

 • 13. Tavshedspligt.

13.1    Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for foreningen.

13.2    Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, og medlemmet som ejer huset.

 • 14. Tegningsret

14.1.   I forhold udadtil tegnes foreningen af formanden og kasserer i fællesskab. I tilfælde af den enes forfald træder næstformanden ind.

 • 15. Regnskab og revision

15.1.   Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed.

15.2.   Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant for en periode af 2 år. Det påhviler de valgte revisorer at sammentælle og afstemme kassebøger, bilag, konti, kasse samt det af kassereren førte årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger arbejdet giver anledning til.

15.3.   Årsregnskabet skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, og indholdet skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

 • 16. Foreningens opløsning

16.1    Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser overfor den opløste foreningens medlemmer.

16.2.   Hvis foreningens opløsning skyldes at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af de beløb såsom forudbetalt haveleje eller anden formue med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side.

            Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt.

16.3.   Hvis der på opløsningstidspunktet forefindes en kapital, som er indbetalt af medlemmerne med et bestemt formål for øje evt. nyanlæg, nybygning eller et stort fælles arrangement, skal denne kapital ubetinget tilbagebetales til medlemmerne efter indbetalingsregistrering.

16.4.   Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Stjernelund og Kolonihaveforbundets kreds 1 er løbende.

 • 17. Vedtægtsændringer

17.1.   Ændringer i foranstående vedtægt skal indsendes til kolonihaveforbundet for Danmark til udtalelse forinden de kan vedtages på en generalforsamling.

Således vedtaget på H/F STJERNELUNDs generalforsamling den 19. marts 2018

Ordensregler

 • 1. Det er ethvert medlems pligt at være behjælpelig med og selv at overholde ordensregler, vedtægter og de af udlejeren i kontrakten nævnte vilkår.

 • 2. Beboelse i foreningen må kun finde sted fra 1. april til 31 oktober
 • 3. Havelodderne må kun benyttes til pryd og/eller køkkenhave. Enhver lejer skal holde sin have i god orden, således at den ikke gror til. Medlemmet har pligt til at beskære sine træer og buske, så disse ikke overstiger en højde på 4,5 m, samt sørge for at disse ikke vokser ud over foreningens gange. Træer må ikke at plantes nærmere skel end 2,5 m.
 • 4 Det bebyggede areal må ikke overstige 15 % af haveloddets netto areal, dog max. 60 m2 inkl. udestue samt legehus på 5 m2 og derover. (Uændret fordi vi ikke ved hvordan det ender)?

            Ved nybygger skal medlemmet indsende tegningerne til Københavns Kommune som er den part der bestemmer hvad der må bygges, og hvilke krav der skal overholdes. Bestyrelsen skal have et kopi af tilladelse, og tegninger over det der er givet tilladelse til at bygge.

            Ved nedgravning af spildevandstank skal følgende overholdes; Tegning med nøjagtig placering på grund skal godkendes af bestyrelsen, inden arbejdet påbegyndes.

            Godkendelsesattest samt ibrugtagningstilladelse fra Københavns Kommune, skal afleveres til bestyrelsen. Arbejdet skal udføres af autoriceret installatør.

 • 5. Medlemmet har pligt til at opsætte tydeligt navn og havenummer samt postkasse, således, at det er synligt fra foreningens gange.
 • 6. Bestyrelsen kan ikke hindres adgang til haverne for inspektion af hæk, hegn, vand og el-installationer eller bebyggelse.
 • 7. Der må i foreningen kun holdes kæledyr. Hunde skal altid føres i snor udenfor den enkelte havelod og må ikke være til gene for de øvrige haveejere.
 • 8. Udenfor sæsonen er enhver pligtig til at låse porte og låger efter sig ved ind- og udkørsel i kolonien.
 • 9. I sæsonen skal veje og stier være rengjorte den 1. og den 15. I måneden.
 • 10. Alle hække i skel tilhører foreningen og må ikke i noget som helst tilfælde fjernes uden bestyrelses tilladelse eller udsættes for overlast og misrøgt. Højden af hækkene mod vej må ikke overstige 150 cm og mod sti og anden mands grund overstige 180 cm. De skal være klippet den 1. juli og 1. oktober. Det er tilladt at opsætte hegn i skel mod nabo, hvis der er enighed om det. Der skal underskrives et dokument som ligger på kontoret inden det opsættes. Hegnet må maks være 180 cm højt. Der må ikke opsættes hegn tættere end 4 meter fra vejen.
 • 11. Havevanding må kun finde sted efter offentligt dekret, dog håndvanding med slange således: Lige numre på lige datoer og ulige numre på ulige datoer. Det er kun tilladt at vande mellem kl. 20.00 til kl. 06.00, vanding med kande dog undtaget.
 • 12. Dagrenovation skal anbringes i udleveret containere. Andet affald skal sorteres i de dertil indrettede containere på containerpladsen. Det er ikke tilladt at bortskaffe poser fra muldtoiletter og lignende i containeren til dagrenovation. Afbrænding af affald må ikke finde sted, jævnfør Københavns Kommunes regler.
 • 13. Tømning af godkendte nedgravede samletanke må kun forekomme mandag til fredag i mellem kl. 07.00 – 17.00, aldrig lørdage, søndag & hellgdage.

            Øvrige tanke skal tømmes i udslagsrummet, på tidpunkter mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00, lørdag, søndag & helligdage må de tømmes i tidspunktet kl. 07.00 – 11.00                         

 • 14. 2 lejere kan indbyrdes bytte havelod og hus, men kun efter bestyrelsens godkendelse, og når det sker med sædvanlig vurdering og betaling.
 • 15. Redskaber lånt af foreningen skal noteres på listen og afleveres om aftenen i samme stand, som de er lånt. Foreningens trailer kan lejes ved henvendelse til arbejdsformanden.
 • 16. Fjernelse af mærker, hegn eller skelpæl, samt hvad der af foreningen måtte være anbragt i haven, er ikke tilladt.
 • 17. Al kørsel på tværstierne er forbudt.
 • 18. Personbiler og motorcykler med sidevogn skal parkeres på parkeringspladserne. Personbiler med en længde på over 480 cm må ikke parkeres i kolonien.

            Al parkering er forbudt på foreningens veje, det gælder såvel biler, motorcykler som knallerter, cykler, legevogne og barnevogne etc.

            Parkering af erhvervsbiler må ikke finde sted på H/F Stjernelunds P-pladser, men henvises til parkering på Kongelundsvej.

            Det tilladt at etablere parkeringsplads i egen have, hvis regler for dette overholdes, regler ligger på kontoret.

            Parkering af trailere skal ske i egen have og ikke på foreningens fælesarealer.

 • 19. Al skydning på foreningens grund er forbudt.
 • 20. Boldspil er forbudt alle andre steder end på det grønne område mod vest.
 • 21. Al kørsel er kun tilladt som iflg. Færdselsloven og med max. 10 km/t. Ensretning skal respekteres. Ved bestyrelsens godkendelse kan vejen spærres i en kortere periode.
 • 22. Flagning med politisk flag er forbudt.
 • 23. Al handel og omløben med varer i foreningen er forbudt.
 • 24. Børns leg overalt i foreningen er på forældrenes ansvar.
 • 25. Ethvert medlem er ansvarlig for, at familie og besøgende overholder foreningens vedtægter og ordensregler, og kan pålægges erstatningsansvar i forbindelse med ødelæggelser af foreningens eller medlemmers ejendele.
 • 26. Ved udlejning og lån af Stakladen, skal de opslåede regler overholdes. Udlejning aftales med bestyrelsen. Der skal være ro kl. 01.00. Dette gælder ligeledes Sporten.
 • 27. Brug af motorredskaber, græsslåmaskiner, hækklippere o.lign. er tilladt alle hverdage fra kl. 09.00 til kl. 20.00, lørdag og søndag samt helligdage fra kl. 09.00 til kl. 12.00.
 • 28. Størrelse og placering af antenner af enhver art skal være så diskret som muligt.

Senest ændret på Generalforsamlingen den 27. Marts  2023