HF Stjernelund

Ordinær Generalforsamling 16. marts 2015

Kulturhuset Øresundsvej 4, 3. sal 2300 København S.

Formanden Denni Kragh bød velkommen til denne generalforsamling og meddelte at der var 61 stemmeberettiget heraf 3 fuldmagter. Bestyrelsen og hjælpere i baren blev introduceret. Der kan ryges i baglokalet. Vandet åbnes den 28.03. Kontoret åbner 20.04. Der er fællesarbejde den 26.04.

Valg af dirigent

Denni foreslog en dirigent udefra, formand i kreds 1 og i HF Musikbyen, Flemming Nørgaard, som blev valgt.

Dirigenten takkede for valget, og kunne erklære generalforsamlingen for beslutningsdygtig, rettidig indkaldt, og gennemgik herefter dagsordenen og tilføjede Valg af revisorsuppleant ”til 2016”. H. 108 Ingrid opfordrede til at der blev valgt et stemmeudvalg, Her blev Kirsten i H. 147, Dorthe i H. 39 og Kirsten i H. 103 foreslået og valgt. Herefter gav dirigenten ordet til formanden.

2. Formandens beretning

Formanden supplerede den udsendte beretning med at bede forsamlingen om at rejse sig og mindes de 6 døde medlemmer.

Vi har udvidet vurderingsudvalget, og der er kommet nyt vurderingssystem, det har dog nogle tekniske problemer, og derfor har vi ikke kunde afslutte vurderinger, og må vente til det der i orden, da vurderingerne kun kan blive godkendt i systemet.

Fodboldbanens græsplæne skulle have haft en omgang, men vejret var ikke med os, så vi prøver igen i år.

Frank Vores arbejdsformand H. 34 har haft meget travlt i år, og sammen med Erling fra H. 47 har de lavet en masse ting rundt omkring på vores fællesbygningerne, det har I jo nok set.

Vi har haft mange indbrud, så vi hyrede et vagtselskab til at patruljere en gang om dagen hele vejen rundt og de vælger så 5 haver hver dag, som de går ind i og undersøger om der har været noget.

Husk vi har fået ny adresse HF. Stjernelund 113, 2770 Kastrup, Kongelundsvej 242 findes ikke mere.

Mange haver har været til salg, og der skal mange ud og se på dem, før der bliver solgt.

Ved fællesarbejde blev der serveret pølser.

Kommunen har bedt os om at oplyse om bebyggelserne er ok.

Der har været en person som har gået rundt og hyggesnakket og taget billeder om haverne og på den måde kørt en hetz mod ulovlig byggeri.

Til sommerfesten har Tove sørget for levende musik, og vi håber i bakker op om det, og stor tak til Tove.

Vi er blevet ramt af rotter, denne gang i H 98. Husk, undgå at lægge kompost, fuglefrø og madrester.

Tak til bestyrelsen og tak til deres koner og mænd for lån af dem.

Heidi H. 99 spurgte om hvad manden som kørte hetz hed. - Palle Flebo-Hansen.
Kirsten H.147 spurgte om hvad vagtselskaber kostede. - Det koster 125 kr. + moms per dag.
Beretningen blev godkendt med håndsoprækning.

3. Regnskab for 2014

Kassereren Niels Rose kommenterede det udsendte regnskab, med at der var et underskud på ca. 7.353 kr. Dette var en afløber af, at vi har haft en aktiv arbejdsformand, som har ordnet depotrummet, stakladen m.m. og der også er lagt fliser i den ene gangsti, og til orientering er der i år, også lagt fliser i den anden gangsti.

Kjeld H. 163 påpegede en fejl i regnskabet med Indskud -700 stod forkert, det vidste Niels godt, men havde ikke kunde nå at rette det.

Regnskabet blev godkendt med håndsoprækning.

Budget for 2015

Kasseren gennemgik det udsendte budgetforslag og sagde, at vi kan holde den samme leje pr. kvartal i 2015.

Budgettet blev godkendt med håndsoprækning.(Ingen indvendinger)

Forslag fra medlemmerne

Der var 5 forslag (se indkaldelsen)

Forslag 1 blev læst op

og H. 147 forslagstilleren, H. 22, og H. 8 argumenterede for og H.114 argumenterede imod. H. 79 foreslog at der skulle lås på så tiderne overholdes.

Forslaget blev vedtaget med 36 ja og 24 nej.

At der i april og fra sept. til haven lukker, gives lov at tømme toiletter allerede fra kl. 21. Resten af sæsonen, skal det selvfølgelig overholdes at man først tømmer efter kl. 22.

Forslag 2 blev ikke vedtaget med 43 nej og 14 ja.

Forslag 3 blev trukket tilbage, da det krævede en vedtægtsændring.

Forslag 4 blev ikke vedtaget med 34 nej og 23 ja og 2 blank.

Forslag om flere vejbump blev ikke vedtaget med 39 nej, 17 ja og 2 blank.

Forslag fra bestyrelsen: Ingen

Her fik arbejdsformanden Frank ordet og fortalte om arbejdet i foreningen, det arbejde han havde lavet og det han var i gang med, og efterspurgte om frivillig hjælp i løbet af sommeren, da det ikke er nok kun at klippe træer og hegn og grøfter 2 gange om året. Derfor opfordrede han medlemmer, som gerne ville hjælpe, til at skrive sig på de sedler der var delt ud.

Vi køber en trailer til foreningen til at køre grene væk med, og medlemmerne får mulighed for at leje den.

Pause med kaffe og smørebrød.

7. Valg til bestyrelse for valgperiode 2015 - 2017

 1. Have 33 Jan Petersen    Næstformand      blev genvalgt.
 2. Have 158 Niels Rose Kasserer               blev genvalgt.
 3. Have 117 Tove Jensen Udvalgsformand blev genvalgt.

Valg af suppleanter for perioden 2015 - 2016;

d    Have 46 Knud Pedersen                    blev genvalgt

e    Have 62 Bent Jansen                          blev genvalgt

f    Have 147 Kirsten Schmidt Nielsen    blev genvalgt

Vurderingsudvalg i perioden 2015 - 2017;

g    Have 163 Keld Munch-Jacobsen formand  blev genvalgt

Vurderingsudvalg i perioden 2015 - 2016;

h    Have 114 Theis Nielsen            vurderingsmand - blev genvalgt

i     Have 103 Jan Schou                 vurderingsmand - blev genvalgt

j     Have   84 Dennis Helverskov   vurderingsmand - nyvalgt

k    Have   99 Henrik Wulff            vurderingsmand - nyvalgt

Valg af revisor for perioden 2015 - 2016;

l     Have 122 Jane Fobian       blev genvalgt

m   Have 162 Lone Nielsen     blev genvalgt

Valg af Revisorsuppleant; 2015

n    Have 87 Judith Østergaard    blev genvalgt.

-----Alle blev valgt med Håndsoprækning

Derefter satte dirigenten følgende til afstemning.

8 Vederlag til:

 1. Bestyrelsen ---- fri haveleje
 2. Mødegodtgørelse/bestyrelsesmøde max               kr. 500,-
 3. Vandingsforbud, bøde               kr. 200,-
 4. Bøde for udeblivelse fra fællesarbejde               kr. 600,-
 5. Bøde ved for sent betalt haveleje               kr. 200,-
 6. Depositum v. medlemskab i foreningen               kr. 600,-
 7. Tingbogsattest… v/ salg kr. 200,-

-----Alle punkter blev vedtaget.

 

9 Eventuelt / afslutning

 • Jan forslog udgravning af grøften ud i kanalen.
 • Kæden ønskes malet i stedet for farvet tape.
 • Lås ved indgang er itu
 • Rasmus og Hjalte blev rost for deres arbejde med sporten.
 • Seniorerne holder også fest.
 • Alle blev opfordret til at komme til sommerfesten, hvor Tove har gjort et stort stykke arbejde.
 • Der ønskedes hjælp til at dræne de våde haver mod grøften.
 • Der blev udtrykt ønsket om en hjertestarter og forslag til at få den.
 • Frank og Erling blev rost for deres arbejde.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen med ros for god ro og orden.

Der er intet som at sidde i sin have, snakke med naboerne og hygge med venner.